Návrat na hlavní stranu

Historie obce Hluboká [ Historie (archivní dokument) ]

Jméno obce Hluboká

Jméno Hluboká vzniklo od Hluboké kotliny v níž byly v minulých dobách postaveny první domky. Stavení jsou roztroušena v kotlině při silnici a po jihovýchodním a severozápadním návrší nad silnicí.

Obec Hluboká, stejně jako osada Střítež jsou prastarého původu. Ve starých spisech se dočítáme o prvních zmínkách z let 1144 a dále. Jméno Stříteže povstalo od strážiště cesty, která od zdislavského a rabouňského hradiště tudy vedla údolím a pomezním hvozdem od Týnce na zemskou stezku Trstenickou. Bydleli zde strážci cesty a o těchto existuje historický doklad.

V roce 1878 v Hluboké a 1884 ve Stříteži byly postaveny kapličky. Hlas zvonu oznamuje každý den v Hluboké hodinu polední a též je zvoněno v případě úmrtí místního občana.

Historie obce Hluboká

Obec leží 462 m nad hladinou moře. Nejnižší místo katastrálního území je na louce pod Bezkoutím, naopak nejvyšší nad peráleckou strání za Březinským lesem. Hluboká náleží z největší části k úvodí řeky Novohradky a též k úvodí řeky Krounky. Ačkoliv naším katastrem neprotéká žádný potok ani říčka, přece jen za dešťových přívalů poznávají zdejší obyvatelé dravou sílu vody, neboť tato v té době prudce stéká ze všech svahů do středu obce a odtud a pokračuje směrem k obecnímu rybníku.
Po hranicích katastru se rozkládají pásy lesů, které jsou většinou smrkové a smíšené. Ve staré kronice pana Oldřicha Müllera se píše, " ..... v lese pod brdskou silnicí na "Solilově louce" skryta je pod vysokými smrky mělká studánka a vypravuje se že v těchto místech straší ....."
V této kronice je též uvedeno, že v obci měla být odbočka řádu jesuitského jehož sídlo a zároveň modlitebna se nacházelo v domě č.p. 1, který zde doposud stojí.

Do roku 1905 byla obec Hluboká přiškolena do Perálce. Již v roce 1879, kdy školní obec Perálec byla nucena stavět novou školu, rozhodly se obce Hluboká a Střítež zřídit si vlastní školu. Ačkoliv žádost byla odůvodněna vzdáleností a neschůdností cesty v zimním období nebyla stavba školy povolena a politická obec Hluboká byla nucena přispět na novo školu v Perálci 1600 zlatých. Když potom bylo nutno v roce 1903 provést rekonstrukci této budovy, zasadili se zdejší občané s tehdejším starostou panem Josefem Havlíčkem o zřízení školy v Hluboké.Tato byla v letech 1904-1905 postavena a 6. 10. 1905 se zde začalo vyučovat. Vyučovalo se zde celá léta až do roku 1974, kdy byla tato uzavřena a v děti dojíždějí autobusem do Perálce.

V roce 1903 počala se stavěti silnice od Vlčího hrdla přes Hlubokou a Brdo do Dolů.
Dne 23. ledna 1907 bylo pocítěno v našem kraji zemětřesení. o deváté hodině večerní bylo slyšeti zvuk jakoby těžkého vozu.

Při cestě k Brdu asi v místech výškové kóty 462, postavili r. 1907 zdejší občané kříž ke cti a chvále boží. Druhý kříž stojí u cesty k Rychmburku od roku 1916.

Na počátku 1. světové války v neděli 23. července 1914 přijel do obce úředník z Vysokého Mýta s mobilizační vyhláškou a k vojenským útvarům povolal z Hluboké a ze Stříteže 51 mužů a později byli odvedeni další.
První zprávy o prohlášení samostatné republiky přinesl tehdejší obecní starosta 28. října 1918 odpoledne.
Pomník padlým v 1. světové válce byl postaven v roce 1924 ve středu obce u cesty vedoucí ke škole nad tehdejší obecní studánkou " Roubenkou." Místo zdejší občané upravili osázeli a umístili zde sochu Čechie jež drží ověnčený znak naší republiky. Na pomníku jsou vyryta jména 17 vojínů, kteří se nevrátili z této války.

V červnu roku 1920 došlo k ustavení místního osvětového sboru, jenž spolu se školou a Čtenářsko-ochotnickým spolkem řídil kulturní život v obci.

V roce 1922 - 1923 proběhla stavba silnice z Hluboké na Střítež.

9. červenec 1929 se stal velkým svátkem vysokomýtského okresu (do tohoto naše obce tehdy patřily). Toho dne navštívil Vysoké Mýto prezident T.G. Masaryk . I zdejší občané jeli hlavu státu pozdravit na třech ozdobených žebřiňácích.

V úterý večer dne 25. ledna 1938 byla pozorována místními občany neobvykle silná polární záře. Záře se táhla po obloze k západu jako obrovský rozžhavený mrak, formující se místy sloupovitě v záhybech. Někteří lidé toto považovali za předzvěst druhé světové války.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://hluboka.infobec.cz

Typ záznamu: Historie (archivní dokument)
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 10:32 hodin

Copyright 1994-2022 © Luděk Šorm