Návrat na hlavní stranu

DENAKOR SD - základní antikorozní styrenakrylátová barva

DENAKOR SD - základní antikorozní styrenakrylátová barva -

DENAKOR SD
je jednosložková, základní, antikorozní, vodou ředitelná barva, formulovaná na bázi styrenakrylátové disperze. Obsahuje antikorozní a barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty a další přísady, upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakbenzin.

Použití: Antikorozní ochrana a základní nátěry ve výstavbě i při renovaci starých nátěrů. Barva je vhodná pro nátěry plechových střech a klempířských konstrukcí, ocelového zábradlí, plotů, sloupů a jiných konstrukcí v exteriéru i v interiéru. Jako vrchní krycí vrstvu doporučujeme použít vodou ředitelný akrylátový email DENATOP R nebo DENATOP S UNI.

Vlastnosti:
Hustota: 1,15 - 1,30 kg/l
Hmotnostní sušina: 45 - 55 %
pH 8 - 10
Objemová sušina: 35 - 45 %
Barva po zaschnutí vytvoří středně tvrdý film, který se vyznačuje výbornými antikorozními vlastnostmi a výbornou soudržností s kovovými podklady.

Příprava podkladu: Podklady musí být suché a zbavené všech mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů, nesoudržných s podkladem.

Nanášení barvy: Barva se dodává v konzistenci pro nanášení štětcem, válečkem nebo stříkáním. Barva je připravena k přímému použití a před aplikací se již neředí. Teplota při nanášení a schnutí barvy nesmí poklesnout pod + 10 °C.

Barevné odstíny: Červenohnědý, sv. šedý, černý nebo dle dohody.

Teoretická vydatnost: 5 - 7 m2/kg při tloušťce suché vrstvy 50 m.

Balení a skladování: Plechové nebo plastové obaly o hmotnosti 0,8- 200 kg. Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až +25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENAKOR SD není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

Typ záznamu: Výrobek nebo zboží k prodeji
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 07.06.2004 v 09:47 hodin

Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm